หน้าแรก » เกี่ยวกับเรา » ประวัติบริษัท

ข้อมูลพื้นฐานของบริษัท

บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด (มหาชน) (Mazda Chonburi PCL)

 ชื่อย่อ  MCB
 เลขทะเบียนบริษัท  0107558000261
 ประเภทธุรกิจ  ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ "มาสด้า" และศูนย์บริการ
 เว็บไซต์  www.mazdachonburi.com
 ปีที่ก่อตั้ง  พ.ศ.2539
 วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์  N.A
 ที่ตั้ง  94 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
 ทุนจดทะเบียน  150,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น
 ทุนชำระแล้ว  150,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น
 มูลค้าหุ้นที่ตราไว้  หุ้นสามัญ หุ้นละ 1 บาท
 รอบระยะเวลาบัญชี  1 มกราคม - 31 ธันวาคม
 ผู้ถือหุ้น  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย ถือหุ้นร้อยละ 44.04
 และนายจารุรัฐ ปิงคลาศัย ถือหุ้นร้อยละ 20.00

ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของบริษัท

 พ.ศ.2539
 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายใต้ชื่อ บริษัท ไครสเลอร์ ไฮ-คลาส ออโต้ จำกัด
 พ.ศ.2546
 เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 ประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ
 พ.ศ.2558
 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2558